Kontakt 


M.A. Martin Kosák

Potočná 1748/8
900 01 Modra

E-mail: martinkosak18@gmail.com
        info@ksksport.sk 
TEL: +421 (0) 903 22 16 16

Fakturačné údaje: Ing. Peter Kosák, CSc.
IČO: 37 494 911
DIČ: 1020238450
IČ DPH: SK1020238450
IBAN: SK 72 1100 0000 0026 2232 0294

O nás

Vízia:

Hlavným zámerom KSK Sport Management je pomáhať športovým klubom, zväzom a organizáciám kvalitnými športovými službami. Taktiež je cieľom pomôcť športovcom k lepšiemu vykonávaniu ich zamestnania. S narastujúcou globalizáciou a uľahčením pohybu občanov Európskej Únie do zahraničia narastá aj dopyt hráčov a trénerov po angažmnánoch v zahraničných kluboch a to nielen na najvyššej športovej úrovni, ale aj na amatérskej báze popri zamestnaní. Šport na Slovensku, či už rekreačný, semiprofesionálny alebo vrcholový naberá na kvalite a kvantite a tak je dôležité ponúknuť adekvátne športové služby, či už v podobe športových sústredení, kempov, marketingu, online marketingu alebo inej propagácie.

EN 
About us

Vision: 
The main objective of KSK Sport Management is to provide sports clubs, federations and organizations with professional sports services. The goal is also to help athletes to conduct their jobs better. With increasing globalisation and facilitated movement of EU citizens into foreign countries, the demand of players and coaches for clubs abroad is growing as well. And this not only on the top sports level, but also on the amateur basis next to work. Sport in Slovakia (as free time activity, semiprofessional or top-level) takes on the quality and quantity and therefore, it is important to offer sports services like sports camps, sports marketing, online marketing or other sports promotion according to the needs of the sports organizations. 


DE 
Über uns

Vision:
Das Hauptziel von KSK Sport Management ist den Sportvereinen, -verbänden und -organizationen mit professionellen Sportleistungen zu helfen. Andere Aufgabe ist auch den Athleten zu helfen, ihre Jobs besser auszuüben. Mit wachsender Globalisation und erleichterten Bewegung von EU Einwohner ins Ausland steigt auch die Nachfrage von Spielern und Trainern nach Verbänden im Ausland. Und dies nicht nur auf dem höchsten Niveau, sondern auch berufsbegleitend auf der Anfängerbasis. Sport in der Slowakei (Freizeitsport, semiprofessionell oder Leistungssport) nimmt an der Qualität und Quanität weiter zu und deshalb ist es wichtig Sportleistungen wie Sportcamps, Sportmarketing, Online Marketing oder andere Sportpromotion nach den Bedürfnissen von Sportorganizationen anzubieten.